Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta w postępowaniu upadłościowym

Co do zasady, w razie ogłoszenie upadłości emitenta obligacji korporacyjnych, pozycja obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym nie różni się niczym od pozostałych wierzycieli. Dochodzenie wierzytelności z obligacji korporacyjnych zasadniczo odbywa się na ogólnych zasadach. Wyjątek stanowią tu obligacje zabezpieczone na majątku emitenta. Odrębne postępowanie Czytaj dalej Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta w postępowaniu upadłościowym