E-Kancelaria – nowe propozycje układowe

W komunikacie z dnia 23 kwietnia 2015 r. Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. poinformował o złożeniu w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych nowych propozycji układowych.

E-Kancelaria proponuje nowy sposób restrukturyzacji swoich zobowiązań, który przewiduje tylko jedną grupę wierzycieli . Grupa ta obejmuje wszystkich obligatariuszy e-Kancelarii, a nowa propozycja układowa dla nich zakłada:

„1) brak redukcji zobowiązań poprzez umorzenie wierzytelności;

2) konwersja 50% (z zastrzeżeniem punktu 4) zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji (kapitał wraz z odsetkami ustalonymi na dzień zawarcia układu) na akcje Emitenta, które zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 akcję;

3) zamiana pozostałych 50% (z zastrzeżeniem punktu 4) zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji (kapitał wraz z odsetkami ustalonymi na dzień zawarcia układu) na niezabezpieczone obligacje na okaziciela nowej emisji o następujących podstawowych parametrach:

  1. oprocentowanie: WIBOR1R powiększony o marżę w wysokości 1,32%,
  2. częstotliwość wypłat odsetek: raz na rok,
  3. termin zapadalności: 7 lat od dnia przydziału, z możliwością przedterminowego wykupu.

4) Wierzytelności, które zostaną poddane konwersji na obligacje (50% całości wierzytelności) będą zaokrąglone w dół do wielokrotności 100,00 zł. Różnica pomiędzy 50% całości wierzytelności wobec danego Obligatariusza a wierzytelnością rzeczywiście poddaną konwersji na obligacje (po zaokrągleniu w dół do wielokrotności 100,00 zł) będzie skonwertowana na akcje, o których mowa w punkcie 2. Wierzytelności konwertowane na akcje będą zaokrąglane z dokładnością do 0,10 zł.

Akcje, o których mowa w punkcie 2 będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje, o których mowa w punkcie 3 będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst.”

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*