Natychmiastowy wykup obligacji

Natychmiastowy wykup obligacjiTermin płatności kuponowych oraz wykupu obligacji korporacyjnych określają warunki ich emisji. Co do zasady obligatariusz nie ma możliwości przyspieszenia terminu wymagalności wierzytelności z tego tytułu. Przepisy prawa przewidują jednak sytuacje, których zaistnienie daje obligatariuszowi możliwość „zmiany” terminu wykupu obligacji (natychmiastowy wykup obligacji) lub z mocy samego prawa implikuje „przyspieszenie” terminu wymagalności wynikających z nich wierzytelności.

Powołane poniżej przepisy ustawy o obligacjach mają zastosowanie jedynie do obligacji wyemitowanych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, tj. przed dniem 01 lipca 2015 r. Informacje na temat aktualnego stanu prawnego dotyczącego podstaw żądania natychmiastowego wykupu obligacji TUTAJ

Niewypełnienie w terminie zobowiązań z obligacji

Stosownie do treści art. 24 ust. 2 ustawy o obligacjach, „jeżeli emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z obligacji, obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne.”

Prawo żądania natychmiastowego wykupu obligacji powstaje zatem w razie opóźnienia emitenta w zapłacie choćby najmniejszej części zobowiązania wynikającego z obligacji. Bez znaczenia jest przy tym, czy brak terminowego spełnienia świadczenia był zawiniony przez emitenta, czy też nie. Odpowiedzialność emitenta ma bowiem charakter obiektywny, tzn. niezależny od jego winy.

Otwarcie postępowania likwidacyjnego emitenta

Na podstawie art. 24 ust 3 ustawy o obligacjach, obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji emitenta, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. W tym przypadku natychmiastowy wykup obligacji nie zależy od woli obligatariusza. Obowiązek przedterminowego wykupu obligacji powstaje tu z mocy samego prawa.

Powyższe dotyczy również obligacji przychodowych (art. 23c ust. 2 ustawy o obligacjach).

Otwarcie postępowania upadłościowego emitenta

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta co do zasady nie ma żadnego wpływu na termin wymagalności wierzytelności z obligacji.  O ile inaczej nie ustalono w warunkach emisji obligacji, obligatariusz nie może z tego powodu żądać od emitenta natychmiastowego wykupu obligacji.

Na termin wymagalności wierzytelności z obligacji korporacyjnych może mieć wpływ jedynie otwarcie postępowania upadłościowego (tj. wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta). Przy czym istotne znaczenie ma tu tryb w jakim jest ono prowadzone.

Z „przyspieszeniem” terminu wymagalności zobowiązań z obligacji będziemy mieli do czynienia jedynie w przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej emitenta. Zgodnie bowiem z treścią art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w takim przypadku „zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości”.

Art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, nie ma jednak zastosowania w przypadku ogłoszenia upadłości układowej emitenta, a co za tym idzie w takim przypadku nie następuje zmiana terminu wymagalności zobowiązań z obligacji korporacyjnych. Wyjątek stanowią tu jedynie zobowiązania z obligacji przychodowych. Jak stanowi bowiem treść art. 23c ust. 2 ustawy o obligacjach, z chwilą otwarcia postępowania upadłościowego emitenta obligacji przychodowych zobowiązania z tytułu obligacji przychodowych stają się natychmiast wymagalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*