Obligacje podporządkowane

Obligacje podporządkowane

Obligacje podporządkowane, to kolejny – obok obligacji wieczystych – nowy rodzaj obligacji wprowadzony przepisami nowej ustawy o obligacjach. Obligacje podporządkowane nie są obce polskiemu systemowi prawnemu, gdyż dotychczas możliwość ich emisji miały banki. Z uwagi na charakter tego typu obligacji, ich emisja będzie zapewne domeną jedynie emitentów o bardzo dużej wiarygodności.

Czym się charakteryzują obligacje podporządkowane?

Zgodnie z treścią art. 22 nowej ustawy o obligacjach: „Emitent w warunkach emisji może postanowić, że wierzytelności wynikające z emitowanych przez niego obligacji, jeżeli nie zostały zabezpieczone, w przypadku upadłości lub likwidacji, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec tego emitenta.” Zatem cechą charakterystyczną obligacji podporządkowanych jest podporządkowanie wynikających z nich roszczeń. Przy czym podporządkowanie to ma miejsce jedynie dwóch sytuacji, tj. upadłości lub likwidacji emitenta. Tylko wtedy wierzytelności wynikające z obligacji podporządkowanych są zaspokajane na samym końcu.

W związku z powyższym, wbrew obiegowej opinii, podporządkowanie obligacji nie oznacza wyłączenia, czy nawet ograniczenia odpowiedzialności emitenta w razie jego upadłości lub likwidacji. Dochodzenie wierzytelności z takich obligacji odbywa się bowiem na zasadach ogólnych, niemniej z zachowaniem kolejności wynikającej z warunków emisji. Należności obligatariuszy będą zatem spłacane w pełnej wysokości, ale dopiero po zaspokojeniu innych wierzycieli – o ile będą jeszcze na to stosowne środki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*