Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta w postępowaniu upadłościowym

Obligacje zabezpieczone na majątku emitentaCo do zasady, w razie ogłoszenie upadłości emitenta obligacji korporacyjnych, pozycja obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym nie różni się niczym od pozostałych wierzycieli. Dochodzenie wierzytelności z obligacji korporacyjnych zasadniczo odbywa się na ogólnych zasadach. Wyjątek stanowią tu obligacje zabezpieczone na majątku emitenta.

Odrębne postępowanie upadłościowe emitenta obligacji

Zgodnie z treścią art. 483 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku ogłoszenia upadłości emitenta obligacji zabezpieczonych na jego majątku, znajduje zastosowanie szczególny tryb postępowania upadłościowego. Należy tu podkreślić, że nie znajduje on zastosowania w przypadku gdy obligacje zostały wprawdzie zabezpieczone, ale na majątku nienależącym do emitenta.

To czy obligacje zostały zabezpieczone i w jakim zakresie wynika z warunków emisji obligacji. Zabezpieczenie może polegać w szczególności na ustanowieniu przez emitenta zastawu lub hipoteki na składnikach jego majątku.

Powyższe nie dotyczy upadłości emitenta obligacji przychodowych, jeżeli  treści obligacji ograniczył on swoją odpowiedzialność do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia. Środki przeznaczone na zaspokojenie wierzytelności tych obligacji nie wchodzą bowiem do masy upadłości emitenta.

Kurator

Dla reprezentowania praw obligatariuszy w toku postępowania upadłościowego, sąd zobowiązany jest ustanowić kuratora, którym  może być bank, z którym emitent zawarł umowę o reprezentowanie obligatariuszy wobec emitenta.

Do zadań kuratora należy nadzór na przebiegiem postępowania upadłościowego emitenta pod kątem prawidłowego zaspokojenia przez wierzytelności obligatariuszy.

Z uwagi na powyższe obowiązkiem syndyk, nadzorca sądowy oraz zarządca jest udzielanie kuratorowi wszelkich potrzebnych mu informacji. Kurator uprawniony jest ponadto do przeglądania wszystkich ksiąg i dokumentów handlowych emitenta.

Zgłoszenie wierzytelności

Co do zasady, wierzyciele emitenta – chcący dochodzić swoich należności w postępowaniu upadłościowym – powinni indywidualnie dokonać zgłoszenia  wierzytelności do masy upadłości. Nie dotyczy to jednak obligatariuszy, którzy nabyli obligacje zabezpieczone na majątku emitenta. Takich obligatariuszy reprezentuje bowiem powołany przez sąd kurator, który dokonuje zbiorczego zgłoszenia wierzytelności wynikających z przedmiotowych obligacji. Przepisy przewidują tu dwie grupy obligacji, których ogólną sumę nominalną kurator zgłasza do masy upadłości, tj.:

  1. obligacje nieumorzone do dnia ogłoszenia upadłości, których termin płatności przypada przed tym dniem.
  2. obligacje, których termin płatności przypada po dniu ogłoszenia upadłości.

Ponadto do masy upadłości kurator zgłasza niezapłacone odsetki od wymienionych wyżej obligacji.

Osobna masa upadłości

Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta uprzywilejowują wynikające z nich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Z dniem ogłoszenia upadłości emitenta składniki jego majątku stanowiące zabezpieczenie praw obligatariuszy, tworzą bowiem osobną masę upadłości. Jej przeznaczeniem jest zaspokojenie w pierwszej kolejności wierzytelności obligatariuszy. Jedynie w przypadku ich pełnego zaspokojenia pozostałe środki trafiają do funduszów ogólnej masy upadłości i służą zaspokojeniu należności pozostałych wierzycieli.

Z funduszów osobnej masy upadłości, zaspokajane są kolejno:
1) koszty likwidacji tej masy, które obejmują także wynagrodzenie kuratora;
2) należności obligatariuszy w nominalnej ich cenie;
3) odsetki.

Gdy osobna masa upadłości nie wystarczy?

W przypadku gdy środki z osobnej masy upadłości nie pozwalają na pełne zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy, niedobór ten powinien zostać zaspokojony z funduszy ogólnej masy upadłości na zasadach ogólnych. W związku z tym każdy z obligatariuszy obowiązany jest zgłosić indywidualnie swoją niezaspokojoną wierzytelność.

O tym jak powinno wyglądać zgłoszenie wierzytelności można przeczytać w moim artykule opublikowanym na blogu wupadłości.pl: „Zgłoszeni w wierzytelności-wymogi formalne„.

One Reply to “Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta w postępowaniu upadłościowym”

  1. Pingback: Upadłość emitenta - Prawa Obligatariusza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*