Sprzedaż niewykupionych obligacji?

Sprzedaż niewykupionych obligacjiOstatnimi czasy na rynku Catalyst coraz częściej mamy do czynienie z tzw. defaultami, czyli przypadkami braku wykupu obligacji w terminie przez emitenta. W razie zaistnienia powyższej sytuacji obligatariusz ma w zasadzie do wyboru tylko dwie możliwości:

.

  1. wysłanie emitentowi wezwania do zapłaty, a następnie wniesienie pozwu do sądu – co jednak wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, przy jednoczesnym braku gwarancji ich późniejszego odzyskania.
  2. bierne wyczekiwanie na pozytywny obrót spraw.

Teoretycznie istnieje jeszcze trzecia możliwość, tj. sprzedaż niewykupionych obligacji, oczywiście poniżej ich wartości nominalnej, celem podatkowego rozliczenia kosztów nabycia takich papierów wartościowych. Niestety teoria nie idzie tutaj w parze z praktyką.

Dla rozliczenia straty podatkowej konieczna jest bowiem sprzedaż niewykupionych obligacji. Tymczasem zbywalność niewykupionych obligacji jest wyłączona. Taki stan rzeczy wynika z:

  1. przepisów, zgodnie z którymi na 3 dni przed terminem wykupu obrót giełdowy obligacjami jest wyłączany.
  2. stanowiska Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), zgodnie z którym obligacje po dniu ustalenia prawa otrzymania kwoty wykupu obligacje tracą cechę obiegowości i tym samym stają się niezbywalne.

Niestety sprzedaż obligacji notowanych na rynku Catalyst po terminie ich wykupu, celem rozliczenia straty podatkowej będzie niemożliwa również po wejściu w życie nowej ustawy o obligacjach (tj. po dniu 01 lipca 2015 r.). Nowe przepisy „zatwierdzają” bowiem jedynie dotychczasowe stanowisko KDPW i zgodnie z treścią art. 8 ust. 6 „po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji niemającej postaci dokumentu, prawa z tej obligacji nie mogą być przenoszone”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*