Uboat-Line nie wykupi już swoich obligacji

uboat-line
Uboat-line

Zgodnie z treścią komunikatu zarządu Uboat-Line z dnia 28 lutego 2015 r., w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki.

Przyczyny złożenia wniosku o upadłość Uboat-Line

Jak wskazano w komunikacie, wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Uboat-line został złożony w dniu 27 lutego 2015 r. przez samą spółkę. Przyczynę złożenia rzeczonego wniosku stanowi „stan niewypłacalności zaistniał w szczególności w rezultacie powstania stanu wymagalności zobowiązań dłużnika z tytułu zaciągniętych kredytów. Spółka otrzymała z banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu kredytu w rachunku bieżącym. Wskazaną przez bank przyczyną wypowiedzenia kredytów są zaległości w obsłudze kredytów, oraz utrata zdolności kredytowej i zagrożenie niewypłacalnością. Łączna suma zadłużenia dłużnika postanowionego w stan natychmiastowej wymagalności na skutek złożenia przez bank ww. oświadczeń o wypowiedzeniu wynosi 1.463.233,08 złotych.” Stan niewypłacalności Uboat-Line ma mieć charakter trwały.

W rzeczonym komunikacie Uboat-line przyznało jednocześnie, że doszło wcześniej do naruszenia warunków emisji obligacji serii B (UBT0415) i C (UBT0915). „Wymagalność zobowiązań z wyemitowanych obligacji powstała przedterminowo, w rezultacie sprzedaży przez akcjonariusza Pana Grzegorza Misiąga, dotychczasowego głównego akcjonariusza Spółki, akcji w Spółce. Sprzedaż akcji nastąpiła w dniu 29 stycznia 2015 roku, o czym Spółka została poinformowana przez strony transakcji w wykonaniu obowiązków informacyjnych ciążących na akcjonariuszach spółki publicznej.”
Źródło

Dotychczasowa działalność Uboat-Line

Uboat-line specjalizuje się ona w organizacji i wsparciu transportu promowego, samochodowego, morskiego, lotniczego, autobusowego, a ponadto pracuje nad rozwiązaniami dla transportu kolejowego.

Działalność spółki skoncentrowana jest przede wszystkim „na wyszukiwaniu i rezerwacji połączeń promowych, które realizowane są na trasach morskich basenu Morza Bałtyckiego, Północnego, Śródziemnego i Adriatyku. Za pośrednictwem Uboat Line klienci mogą zarezerwować m.in. miejsca na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych popularnych portów.”
Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*