E-Kancelaria idzie na dno?

upadłość e-KancelariaE-Kancelaria najprawdopodobniej popsuła weekend swoim obligatariuszom. Zgodnie z dzisiejszym komunikatem zarząd emitenta złożył bowiem w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jak wskazano w treści ww. komunikatu, wniosek o upadłość e-Kancelarii został złożony „w związku z wystąpieniem niewypłacalności Emitenta, w szczególności z brakiem środków na wykup obligacji serii L (EKA0215) oraz przewidywanym brakiem możliwości obsługi pozostałych serii obligacji wyemitowanych przez Spółkę.”

Wniosek złożony przez e-Kancelarie dotyczy jednak upadłości z możliwością zawarcia układu. Złożone w Sądzie propozycja układowa zakładają m.in. restrukturyzację zobowiązań wobec wierzycieli emitenta będących jej obligatariuszami. Owa restrukturyzacja ma polegać na:

1) redukcji zobowiązań (należność główna, odsetki) o 75% poprzez ich umorzenie,

2) konwersji całości pozostałych długów niepodlegających umorzeniu. Przy czym Zarząd proponuje konwersję na akcje Spółki po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 akcję (akcje powstałe w wyniku konwersji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.),

3) umorzeniu wszystkich odsetek naliczonych od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wykonania układu z wierzycielami.

„W opinii Zarządu Emitenta stan jego przedsiębiorstwa daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiającej wypracowywanie zysków i odzyskanie płynności finansowej.” E-Kancelaria ponoć kontynuuje wszystkie procesy biznesowe i zamierza je kontynuować w trakcie prowadzenia restrukturyzacji.
Źródło

Pytanie tylko czy emitentowi uda się przekonać sąd oraz obligatariuszy, że upadłość układowa będzie z korzystniejsza od likwidacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*