Upadłość emitenta

Upadłość emitentaObligacje korporacyjne powszechnie uważane są za stosunkowo bezpieczny sposób inwestycji posiadanego kapitału. Niemniej również w tym przypadku należy zachować sporą dozę ostrożności i przed nabyciem obligacji korporacyjnych dokładnie „prześwietlić” emitenta oraz zapoznać się z warunkami ich emisji. Największe niebezpieczeństwo dla obligatariuszy stanowi tu bowiem upadłość emitenta. O tym co dzieje się z Twoimi wierzytelnościami w takim przypadku i co robić dowiesz się poniżej.

Stan natychmiastowej wymagalności

W przypadku ogłoszenia upadłości emitenta obejmującej likwidację jego majątku, wszystkie jego zobowiązania pieniężne, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości.

W związku z powyższym, ogłoszenie upadłości likwidacyjnej emitenta skutkuje natychmiastową wymagalnością wierzytelności z wyemitowanych obligacji. Natychmiastowa wymagalność obligacji oznacza natomiast, że z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta można żądać wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami.

Upadłość emitenta w trybie układowym nie rodzi już ww. skutków co do zobowiązań z obligacji korporacyjnych – poza jednym wyjątkiem. Mianowicie zgodnie z treścią art. 23c ust. 2 ustawy o obligacjach, z chwilą ogłoszenia upadłości emitenta – niezależnie od przyjętego trybu postępowania upadłościowego – natychmiast wymagalne stają się zobowiązania z tytułu obligacji przychodowych.

Upadłości emitenta a dochodzenie wierzytelności z obligacji korporacyjnych

Po ogłoszeniu upadłości emitenta, niezależnie od przyjętego trybu, wszyscy jego wierzyciele (w tym obligatariusze) mogą dochodzić swoich należności jedynie w ramach postępowania upadłościowego. Wszelkie wszczęte przed data ogłoszenia upadłości postępowania sądowe, czy też egzekucyjne ulegają odpowiednio zawieszeniu oraz umorzeniu.

Jedyny wyjątek stanowi upadłość emitenta obligacji przychodowych, jeżeli w treści obligacji emitent ograniczył swoją odpowiedzialność do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia. Środki przeznaczone na zaspokojenie praw obligatariuszy z obligacji przychodowych nie wchodzą bowiem do masy upadłości, a co za tym idzie, wierzytelności obligatariuszy nie podlegają zaspokojeniu w postępowaniu upadłościowym. W takim przypadku obligatariusze mogą uzyskać zaspokojenie swoich wierzytelności wyłącznie ze składników majątku przedsięwzięcia, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami upadłego (art. 23c ust. 4 ustawy o obligacjach).

Zgłoszenie wierzytelności z obligacji w postępowaniu upadłościowym

Zasadniczo w przypadku upadłości emitenta obligatariuszom przysługują takie same prawa jak pozostałym jego wierzycielom. W związku z powyższym, żeby wziąć udział w postępowaniu upadłościowym emitenta, każdy obligatariusz musi indywidualnie zgłosić swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi, w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości emitenta. Tylko wtedy obligatariusz może uzyskać zaspokojenie swoich wierzytelności z nabytych obligacji emitenta. Przy czym, w zależności od trybu prowadzonej upadłości, nastąpi to w ramach podziału funduszy masy upadłości, bądź wykonania przyjętego układu.

W przypadku upadłości emitenta wierzytelności wynikające z obligacji wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości znajdą zaspokojenie w kategorii IV. Pozostałe odsetki należą już do kategorii V.

Celem zapoznania się z wymogami formalnymi zgłoszenia wierzytelności zachęcam do lektury mojego artykułu zamieszczonego na blogu wupadłości.pl: „Zgłoszenie wierzytelności – wymogi formalne”.

Odrębne zasady postępowania dla obligacji zabezpieczonych na majątku emitenta

W odniesieniu do obligacji zabezpieczonych na majątku emitenta, ustawodawca przewidział odrębne zasady dochodzenia związanych z nimi wierzytelności. Więcej na ten temat dowiecie się z lektury wpisu „Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*