Zgromadzenie obligatariuszy

zgromadzenie obligatariuszyZgromadzenie obligatariuszy stanowi w mojej ocenie najważniejszą zmianę wprowadzoną przez nową ustawę o obligacjach. Jest to instytucja prawna wzorowana na rozwiązaniach działających już na zachodnich rynkach, a mająca stanowić narzędzie do modyfikacji warunków emisji obligacji korporacyjnych. W obecnym stanie prawnym, z uwagi na brak stosownych regulacji, w praktyce częstokroć jest to niemożliwe.

Zgromadzenie obligatariuszy stanowi reprezentację ogółu obligatariuszy uprawnionych z obligacji danej serii lub z obligacji objętych tym samym kodem. Ustanowienie Zgromadzenia obligatariuszy zależy przy tym wyłącznie od woli samego emitenta, a dokładniej od treści warunków emisji obligacji. Jeżeli bowiem emitent chciałby w przyszłości zwołać zgromadzenie obligatariuszy, to możliwość taką muszą przewidywać kształtowane przez niego warunki emisji obligacji. Należy zaznaczyć, że zwołanie i przeprowadzenie zgromadzenia obligatariuszy zawsze będzie odbywało się na koszt emitenta.

Jak już wskazałem na wstępie, zgromadzenie obligatariuszy ma stanowić narzędzie umożliwiające zamianę warunków emisji obligacji. Odbywać będzie się to w drodze stosownej uchwały. Uchwała zgromadzenia obligatariuszy może dotyczyć w szczególności tzw. kwalifikowanych postanowień warunków emisji, tj.:

1) wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania;
2) terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń;
3) zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;
4) wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji;
5) zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy.

Emitent w warunkach emisji obligacji może wskazać również inne postanowienia warunków emisji, których zmiana będzie możliwa w wyniku uchwały zgromadzenia.

Uchwała zgromadzenia obligatariuszy, która rażąco narusza interesy obligatariuszy lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, będzie mogła zostać zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko emitentowi powództwa o uchylenie uchwały. Ponadto obligatariusze będą mogli wytoczyć przeciwko emitentowi powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy sprzecznej z ustawą.

Wprowadzenie do ustawy o obligacjach instytucji zgromadzenia obligatariuszy stanowi niewątpliwie wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku obligacji korporacyjnych i należy oceniać je jak najbardziej pozytywnie. Rozwiązanie takie zwiększa bowiem bezpieczeństwo zarówno dla emitenta, jak i inwestorów, dając możliwość reakcji na często zmieniającą się sytuację ekonomiczną emitenta przez modyfikacje jego zobowiązań.

Więcej na temat zgromadzenia obligatariuszy
TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*