Dochodzenie roszczeń z hipoteki z pominięciem administratora hipoteki

Hipoteka ustanowiona na nieruchomości stanowi najbezpieczniejszą formę zabezpieczenia obligacji korporacyjnych. Zwłaszcza jeżeli hipoteka zostanie wpisana na pierwszym miejscu a wartość obciążonej nieruchomości – stanowiącej własność innego podmiotu – jest odpowiednio wysoka. Niemniej również przy tej formie zabezpieczenia niejednokrotnie pojawiały się Czytaj dalej Dochodzenie roszczeń z hipoteki z pominięciem administratora hipoteki

Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy stanowi drugi z dostępnych trybów kwestionowania uchwały zgromadzenia obligatariuszy. O tym który tryb będzie miał zastosowanie w przypadku danej uchwały decyduje rodzaj zarzucanej wadliwości. Przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy Uchwała zgromadzenia obligatariuszy Czytaj dalej Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy stanowi jeden z dwóch dostępnych trybów kwestionowania uchwały zgromadzenia obligatariuszy. Został on uregulowany w art. 70 ustawy o obligacjach, który określa m.in. przesłanki chylenia uchwały, podmioty legitymowane do wytoczenia powództwa oraz termin wniesienia pozwu. Czytaj dalej Uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy

Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy możliwe jest jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Informacje na temat porządku obrad powinny zaś znaleźć się w już ogłoszeniu o zgromadzeniu obligatariuszy. Każda obligacja daje prawo do jednego głosu. Obligatariusz może wykonywać prawo głosu Czytaj dalej Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy

Uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy

Uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy nie zawsze będzie przysługiwało posiadaczowi obligacji. Aby skorzystać z tego prawa należy bowiem uczynić zadość określonym w ustawie wymogom formalnym. Ponadto pewien krąg obligatariuszy został w ogóle pozbawiony tego prawa. Podmioty uprawnione do uczestnictwa z zgromadzeniu Czytaj dalej Uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy

Przebieg zgromadzenia obligatariuszy

Przebieg zgromadzenia obligatariuszy co do zasady określają przepisy ustawy o obligacjach. Dodatkowo może on zostać uregulowany w warunkach emisji. Przy czym postanowienia warunków emisji nie mogą wyłączać lub ograniczać regulacji ustawowych. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenie obligatariuszy otwiera członek Czytaj dalej Przebieg zgromadzenia obligatariuszy

Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy

Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy nie zawsze jest możliwe. Jak bowiem wskazywałem w ostatnim wpisie (link TUTAJ), jest to instytucja fakultatywna, zależna od woli emitenta. Istnienie zgromadzenia obligatariuszy zależy wyłącznie od treści warunków emisji. Niemniej w przypadku ukonstytuowania zgromadzenia obligatariuszy, postanowienia warunków Czytaj dalej Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy – czym jest?

Zgromadzenie obligatariuszy jest stosunkowo nową instytucją, albowiem została wprowadzona do polskiego porządku prawnego dopiero ustawą o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. W praktyce obrotu zgromadzenie obligatariuszy można było wprawdzie spotkać również pod rządami wcześniejszej ustawy. Niemniej nie podlegało Czytaj dalej Zgromadzenie obligatariuszy – czym jest?

Tryb emisji obligacji korporacyjnych

Tryb emisji obligacji korporacyjnych jest sposobem oferowania ich nabycia. Zgodnie z treścią art. 33 ustawy o obligacjach emisja może nastąpić albo w trybie publiczny (oferta publiczna papierów wartościowych), albo niepublicznym. Ustalając tryb danej emisji należy brać pod uwagę całokształt czynności Czytaj dalej Tryb emisji obligacji korporacyjnych

Dematerializacja obligacji

Dematerializacja obligacji stała się obligatoryjna począwszy od dnia 01.07.2019 r. Oznacza to, że od tej daty żadne obligacje nie mogą mieć formy dokumentu. Zakaz emitowana obligacji w formie dokumentu ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nimi. Eliminuje on bowiem ryzyko Czytaj dalej Dematerializacja obligacji