Administrator hipoteki – prawa i obowiązki

Administrator hipoteki to niezwykle ważna instytucja przewidziana przepisami ustawy o obligacjach. Wykonuje on bowiem prawa i obowiązki obligatariuszy, których roszczenia w stosunku do emitenta zostały zabezpieczone hipoteką na nieruchomości. W związku z powyższym wpis w księdze wieczystej obciążonej hipoteką nieruchomości nie zawiera imiennego oznaczenia poszczególni obligatariusze a włącznie dane administratora hipoteki, który wykonując prawa wierzyciela hipotecznego działa we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy.

Prawa i obowiązki

Podstawowym obowiązkiem administratora hipoteki jest reprezentowanie interesów obligatariuszy wobec emitenta. Ów obowiązek obejmuje przede wszystkim dochodzenie należności obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczenia w sytuacji braku wykupu obligacji przez emitenta, a w tym uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko emitentowi oraz wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz obligatariuszy.

Ponadto co do zasady administrator hipoteki dokonuje podziału i wypłaty środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Podział dokonywany jest proporcjonalnie, według stosunku wysokości niezaspokojonych należności danego obligatariusza do łącznej wysokości niespłaconych należności wszystkich obligatariuszy.

Należy zaznaczyć, że do obowiązków administratora hipoteki nie należy składanie wniosku o upadłość emitenta. Przepisy prawa upadłościowego nie przyznają mu bowiem takiego prawa. Niemniej w razie ogłoszenia upadłości emitenta administrator hipoteki wykonuje prawa i obowiązki obligatariuszy, których należności były zabezpieczone hipoteką na nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

Oczywiście nie może on podejmować działań, które byłby sprzeczne z interesem obligatariuszy. Wykluczone jest przy tym dokonywanie jakichkolwiek rozporządzeń zabezpieczonymi wierzytelnościami.

Szczegółowy zakres jego prawa i obowiązki administratora hipoteki powinien zostać określony w warunkach emisji obligacji i znajdować odzwierciedlenie w umowę zawieranej przez emitenta z administratorem hipoteki.

Administrator hipoteki – odpowiedzialność 

Administrator hipoteki ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie wyżej wskazanych obowiązków. Należy podkreślić, że odpowiada on wyłącznie za niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków. Dlatego też co do zasady nie ponosi on odpowiedzialności za bezskuteczność egzekucji oraz brak zaspokojenia roszczeń reprezentowanych obligatariuszy.

Szczegółowy zakres odpowiedzialności administratora hipoteki powinien zostać określony w warunkach emisji. 

W kolejnym wpisie o tym Kto może zostać administratorem hipoteki?

Administrator hipoteki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*