Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy stanowi drugi z dostępnych trybów kwestionowania uchwały zgromadzenia obligatariuszy. O tym który tryb będzie miał zastosowanie w przypadku danej uchwały decyduje rodzaj zarzucanej wadliwości. Przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy Uchwała zgromadzenia obligatariuszy Czytaj dalej Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Dematerializacja obligacji

Dematerializacja obligacji stała się obligatoryjna począwszy od dnia 01.07.2019 r. Oznacza to, że od tej daty żadne obligacje nie mogą mieć formy dokumentu. Zakaz emitowana obligacji w formie dokumentu ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nimi. Eliminuje on bowiem ryzyko Czytaj dalej Dematerializacja obligacji

Przedawnienie roszczeń z obligacji

Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą, roszczenia wynikające z obligacji, podobnie jak inne roszczenia majątkowe, ulegają przedawnieniu. Terminy przedawnienia określone w Kodeksie cywilnym nie mają jednak zastosowania do roszczeń z obligacji. Ustawa o obligacjach zawiera bowiem własne przepisy regulujące tą kwestie. Czytaj dalej Przedawnienie roszczeń z obligacji

Obligacje zabezpieczone na nieruchomości

Obligacje zabezpieczone na nieruchomości, bez względu czy należącej do samego emitenta, czy też do innego podmioty, stanowią najbezpieczniejszą formę inwestycji w obligacje korporacyjne. Hipoteka ustanowiona na rzecz obligatariuszy daje bowiem najwyższy stopień zabezpieczenia ich roszczeń i w zasadzie gwarantuje odzyskania Czytaj dalej Obligacje zabezpieczone na nieruchomości

Zmiana warunków emisji obligacji

Jak już wskazywałem w poprzednim wpisie warunki emisji określają treść stosunku prawnego łączącego emitenta i obligatariuszy. Przy czym owa treść może ulec zmianie wraz ze zmianą treści warunków emisji, która jest dopuszczalna nawet już po przeprowadzeniu emisji. Co więcej nie Czytaj dalej Zmiana warunków emisji obligacji

Czym są warunki emisji obligacji?

Warunki emisji obligacji stanowią bardzo waży dokument sporządzany przez emitenta, z którego treścią powinien zapoznać się każdy inwestor przed nabyciem obligacji. Określa on bowiem nie tylko świadczenia wynikające z obligacji i sposób ich realizacji, ale co ważniejsze również podstawowe dane Czytaj dalej Czym są warunki emisji obligacji?

Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe to jedyny rodzaj obligacji pozwalający na wyłączenie odpowiedzialności emitenta całym majątkiem za roszczenia obligatariuszy. Z drugiej strony w większym stopniu zabezpieczają interesy obligatariuszy, albowiem przyznają prawo do zaspokojenia wynikających z nich roszeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta. Czytaj dalej Obligacje przychodowe

NOWA ustawa o obligacjach!!

Dzisiaj wchodzi w życie nowa ustawa o obligacjach uchwalona przez Sejm w dniu 28 listopada 2014 r. Oprócz nowych rodzajów obligacji ustawa wprowadza szereg zmian regulujących problematyczne zagadnienia powstałe w praktyce stosowania dotychczasowej ustawy. Należy jednak pamiętać, że do obligacji wyemitowanych przed Czytaj dalej NOWA ustawa o obligacjach!!