Czym są warunki emisji obligacji?

Warunki emisji obligacji stanowią bardzo waży dokument sporządzany przez emitenta, z którego treścią powinien zapoznać się każdy inwestor przed nabyciem obligacji. Określa on bowiem nie tylko świadczenia wynikające z obligacji i sposób ich realizacji, ale co ważniejsze również podstawowe dane o emisji oraz samym emitencie.

Warunki emisji obligacji – definicja

Ustawa o obligacjach nie zawiera legalnej definicji pojęcia „warunków emisji”. Niemniej definicje taką można wyprowadzić z treści przepisów określających ich formę oraz treść.

Bazując na treści przepisów art. 5 ustawy o obligacjach, warunki emisji można zdefiniować jako:

„dokument sporządzony przez emitenta w formie jednolitej określający świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy.”

Obowiązek sporządzenia warunków emisji

Warunki emisji obligacji pierwotnie sporządzało się wyłącznie dla obligacji nieposiadających formy dokumentu, czyli zdematerializowanych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o obligacjach emitent ma obowiązek sporządzenia i udostępnienia warunków emisji obligacji niezależnie od tego czy moją one formę dokumentu, czy też są zdematerializowane. Oznacza to, że obecnie wymóg ten zachodzi w przypadku każdej emisji, bez jakiegokolwiek wyjątku.

Treść warunków emisji obligacji

Treść warunków emisji obligacji stanowi podstawę do ustalenia treści stosunku prawnego łączącego emitenta i obligatariuszy. Z tego też względu nie może ona być dowalona. Przepisy art. 6 ustawy o obligacjach dokładnie określają jakie elementy powinny się w niej zawierać. Przy czym nie ma przeszkód aby treść warunków emisji obligacji zawierała również inne, dodatkowe postanowienia.

Więcej, na ich temat treści warunków emisji obligacji przeczytasz TUTAJ.

Forma warunków emisji

Jak już wskazano powyżej warunki emisji powinny mieć formę jednolitego dokumentu. Oznacza to, że w zakresie treści wymaganej przepisami ustawy nie powinien on odsyłać do innych dokumentów. Musi zatem zawierać wszystkie elementy określone w art. 6 ustawy o obligacjach, a ewentualne odesłania mogą dotyczyć jedynie treści dodatkowych postanowień.

Żaden przepisu ustawy nie nakazują aby ów dokument został sporządzony w formie pisemnej. Oznacza to, że warunki emisji mogą zostać sporządzone również w formie elektronicznej. Tym bardziej, że zgodnie z treści art. 773 Kodeksu cywilnego dokumentem jest każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Język w jakim sporządza się warunki emisji

Co do zasady warunki emisji sporządza się w języku polskim.

Mogą one zostać sporządzone w języku angielskim, jednakże pod warunkiem, że mamy do czynienia z emisja obligacji o wartość  nominalnej stanowiącej równowartość co najmniej 100 000 euro, wyrażoną w walucie polskiej lub innej, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro lub średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia decyzji emitenta o emisji.

Zmiana warunków emisji

Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o obligacjach nie było przepisu, który regulowałby kwestię zmiany warunków emisji. Dlatego też były podnoszone wątpliwości co do możliwości ich zmiany. W praktyce zasady zmiany warunków emisji wpisywane były w jej treść.

Aktualnie zmiana warunków emisji została uregulowana przepisami art. 7 ustawy o obligacjach. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

warunki emisji obligacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*