Dematerializacja obligacji

Dematerializacja obligacji stała się obligatoryjna począwszy od dnia 01.07.2019 r. Oznacza to, że od tej daty żadne obligacje nie mogą mieć formy dokumentu. Zakaz emitowana obligacji w formie dokumentu ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nimi. Eliminuje on bowiem ryzyko ich zgubienia, zniszczenia lub sfałszowania. Zarejestrowanie obligacji pozwala bowiem w każdym czasie na szybkie i jednoznaczne ustalenie ich właściciela. Ponadto zdematerializowanie obligacji pozwala Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych na bieżące monitorowanie zobowiązań emitenta i terminowości ich wykonywania. To z kolei daje obligatariuszom możliwość sprawdzenia poziomu zadłużenia emitenta i tym samym oceny stopnia ryzyka inwestycyjnego.

Dematerializacja obligacji – czym jest?

Dematerializacja obligacji oznacza pozbawienia papieru wartościowego formy dokumentu, poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych. Wynikające z nich prawa nie są już inkorporowane w dokumencie, ale w zapisie elektronicznym na rachunku papierów wartościowych albo rachunku zbiorczym. Brak formy dokumentu powoduje, że treść inkorporowanych praw wynika już wyłącznie z warunków emisji obligacji. Wcześniej była zapisana w dokumencie obligacji. 

Depozyt papierów wartościowych

Depozyt papierów wartościowych to system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego przepisami ustawy. Jest on prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub spółkę, której przekazał on wykonywanie czynności prowadzenia depozytu papierów wartościowych.

Nabywanie i zbywanie zdematerializowanych obligacji

Dany podmiot staje się posiadaczem obligacji zdematerializowanej jeżeli:

  • emisja obligacji dojdzie do skutku
  • emitent przydzieli mu obligacje
  • przydzielone obligacje zostaną zapisane na posiadanym przez niego rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym. 

Od chwili zapisania obligacji na rachunku papierów wartościowych dalsze ich przenoszenie

Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Do ich dalszego przeniesienia dochodzi zatem z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy.

W związku z powyższym ustalenie obligatariusza następuje każdorazowo przez ustalenie posiadacza rachunku papierów wartościowych, na którym zapisano obligacje.

Dematerializacja obligacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*