Kto może zostać administratorem hipoteki?

Administrator hipoteki to bardzo odpowiedzialna funkcja, która wymaga od podmiotu ją sprawującego odpowiedniej wiedzy i kompetencji. Przepisy ustawy o obligacjach nie wprowadzają jednak żądnych wymogów w tym zakresie. Nie wprowadzają one też jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów mogących sprawować funkcję administratora hipoteki. Funkcję tą może pełnić zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, w tym każda spółka prawa handlowego

Przepisy wprowadzają jedynie ograniczenia mające zapewnić odpowiedni stopień niezależności administratora hipoteki od emitenta. Odnoszą się one do różnego rodzaju powiązań o charakterze osobowym, jak i kapitałowym, które mogłyby prowadzić do konfliktu interesów. Administrator hipoteki wykonuje bowiem prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego na rzecz obligatariuszy, co siłą rzeczy godzi w interes emitenta. Więcej na ten temat w Administrator hipoteki – prawa i obowiązki

W związku z powyższym funkcja administratora hipoteki nie może zostać powierzona podmiotowi:

– którego członkowie organów nadzoru lub zarządu są dłużnikami emitenta;

– będącemu sprzedającym papiery wartościowe emitenta;

– z którą emitent zawarł umowę o oferowanie papierów wartościowych;

– którego więcej niż 20% członków organów nadzoru lub zarządu pełni jednocześnie funkcje członka organu stanowiącego, nadzoru lub zarządu emitenta;

– posiadającemu więcej niż 10% akcji lub udziałów emitenta lub podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do emitenta w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;

– którego więcej niż 10% akcji lub udziałów jest łącznie w posiadaniu emitenta, członków jego organów stanowiących, nadzoru lub zarządu oraz któregokolwiek z właścicieli emitenta, albo gdy więcej niż 10% akcji lub udziałów podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do banku krajowego lub instytucji kredytowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, znajduje się w posiadaniu tych podmiotów lub osób;

– na którego sytuację finansową lub sytuację finansową podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do niego, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, w sposób znaczący, pośrednio lub bezpośrednio, mogłaby wpłynąć sytuacja finansowa emitenta.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wskazanych okoliczności po zawarciu umowy z emitentem, podmiot pełniący funkcję administratora hipoteki obowiązany jest usunąć powstałe przeszkody w terminie miesiąca od ich pojawienia się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*