Nowa ustawa o obligacjach

nowa ustawa o obligacjachW dniu dzisiejszym Prezydent RP podpisał przyjętą przez Sejm w dniu 15 stycznia 2015 r. nową ustawę o obligacjach. Nowa ustawa o obligacjach ma wejść w życie z dniem 01 lipca 2015 r. Należy jednak zaznaczyć, że do obligacji wyemitowanych przed dniem wejścia jej w życie stosuje się dotychczasowe przepisy, tj. ustawy o obligacjach z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 420)

Nowa ustawa o obligacjach zakłada w szczególności:
  • wprowadzenie instytucji zgromadzenia obligatariuszy, jako reprezentacji ogółu uprawnionych z obligacji danej serii wobec emitenta;
  • możliwość emisji obligacji nowego rodzaju, tj. obligacji wieczystych i podporządkowanych;
  • przyznanie zdolności emisyjnej podmiotom zagranicznym prowadzącym działalność gospodarczą poza granicami Polski oraz spółkom celowym, tworzonym specjalnie w tym celu;
  • wprowadzenie obowiązku składania w sądzie rejestrowym warunków emisji obligacji, nawet jeśli zostały opublikowane na stronie internetowej emitenta;
  • doprecyzowanie obowiązków informacyjnych emitenta.

Teks nowej ustawy o obligacjach do pobrania tutaj – ustawa o obligacjach.

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu nowej ustawy o obligacjach, „intencją projektodawcy jest stworzenie warunków do tego, aby emisja obligacji komercyjnych mogła pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania kapitału.” W tym celu niezbędnym jest zaś usunięcie jednej z barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych w postaci aktualnego brzmienie niektórych przepisów ustawy o obligacjach – z czym nie sposób się nie zgodzić.

Jak wskazano dalej w uzasadnieniu projektu: „Ustawa o obligacjach, mimo kompleksowej nowelizacji w 2000 r., nie uwzględnia potrzeb rynku kapitałowego, dlatego też konieczne było opracowanie projektu nowej ustawy o obligacjach, która w odniesieniu do obowiązujących regulacji wprowadzi zmiany polegające na:
1) umożliwieniu dokonywania skutecznych zmian w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z obligacji – zostaną stworzone podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy;
2) rozszerzeniu zakresu instrumentów, które będą dostępne dla emitenta – zostaną wprowadzone obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste;
3) rozstrzygnięciu wątpliwości towarzyszących obowiązującym regulacjom.

Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym, w projektowanej ustawie znalazły się postanowienia, które w ustawie o obligacjach nie występowały, ale okazały się niezbędne do wprowadzenia nowych regulacji. Przykładem jest regulacja dotycząca warunków emisji. Dodatkowo należy wskazać, że projektowana ustawa o obligacjach zawiera szereg zmian o charakterze porządkującym i dostosowującym. W celu zwiększenia czytelności ustawy został wprowadzony podział przepisów na rozdziały, w których pogrupowane zostały regulacje dotyczące określonych instytucji. Natomiast dla zapewnienia spójności wprowadzono zmiany polegające na ujednoliceniu zastosowanych określeń.”

Z pełną treścią uzasadnienia projektu nowej ustawy o obligacjach można zapoznać się TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*