Obligacje korporacyjne

obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne z roku na rok stają się coraz popularniejszą formę lokowania kapitału, stanowiącą kuszącą alternatywę dla tradycyjnych form inwestycji. Obligację korporacyjne zyskują również dużą popularność wśród samych przedsiębiorców jako forma pozyskiwania pieniędzy na prowadzoną działalność gospodarczą, a przede wszystkim jej rozwój. Ich emisja stanowi bowiem atrakcyjną alternatywę dla zaciągania kredytu bankowego. W Polsce rynek obligacji korporacyjnych dopiero się rozwija, niemniej jego potencjał i dynamika wzrostu jest bardzo duża. Jeżeli jesteś zainteresowany tego typu inwestycją w pierwszej kolejności powinieneś dowiedzieć się czym właściwie są obligacje korporacyjne.

Obligacje korporacyjne – definicja

Obligacje korporacyjne zaliczane są do grupy tzw. wierzycielskich papierów wartościowych w odróżnieniu od akcji oraz certyfikatów inwestycyjnych, które są udziałowymi papierami wartościowymi udziałowymi. Definicję legalną obligacji można znaleźć z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Zgodnie z jego treścią „Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia”, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Obligacje korporacyjne to zaś obligacje, których emitentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i posiadający osobowość prawną, czyli spółka kapitałowa z Kodeksu spółek handlowych (sp. z o.o. lub S.A.). Ponadto mogą być one emitowane także przez spółkę komandytowo-akcyjną. Ponieważ obligacje korporacyjne są papierami wartościowymi ich posiadanie stanowi niezbędną przesłankę istnienia i wykonywania inkorporowanych w nich praw.

Papiery wartościowe emitowane w serii

Zgodnie z przytoczoną powyżej definicją, obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi w serii. Przez papiery wartościowe emitowane w serii rozumie się natomiast papiery wartościowe reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek.

Rodzaje świadczeń z obligacji korporacyjnych

Świadczenie pieniężne, do którego zobowiązuje się emitent względem obligatariusza może polegać na zapłacie należności głównej lub/oraz należności ubocznych (odsetek). Sposób i termin ich płatności określany jest w warunkach emisji obligacji. Świadczenie niepieniężne może natomiast polegać m.in. na realizacji przyznanego obligatariuszowi prawa do udziałów w przyszłych zyskach emitenta, prawa do zamiany obligacji na akcje emitenta, prawa pierwszeństwa do nabycia emitowanych w przyszłości akcji emitentem.

Rodzaje obligacji

Obligacje wieczyste. Więcej na ich temat TUTAJ.
Obligacje podporządkowane. Więcej na ich temat TUTAJ.
Obligacje przychodowe. Więcej na ich temat TUTAJ.

Obligacje korporacyjne – forma

Należy również wskazać, że obligacje korporacyjne mogą mieć formę zarówno dokumentu, jak i zdematerializowaną, tj. formę zapisu elektronicznego. Przy czym co do zasady obligacje będące przedmiotem oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu muszą mieć formę zdematerializowaną. Ustawodawca dopuszcza pewne odstępstwa od tej zasady, ale o tym napiszę przy innej okazji.

AKTUALIZACJ
Od dnia 01.07.2019 r. obligacje korporacyjne podlegają obowiązkowej dematerializacji. Więcej na ten temat TUTAJ.

StockWatch.pl

Wszystkim obecnym i przyszłym obligatariuszom polecam portal StockWatch.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*