Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe to jedyny rodzaj obligacji pozwalający na wyłączenie odpowiedzialności emitenta całym majątkiem za roszczenia obligatariuszy. Z drugiej strony w większym stopniu zabezpieczają interesy obligatariuszy, albowiem przyznają prawo do zaspokojenia wynikających z nich roszeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta.  

Czym są obligacje przychodowe?

Obligacje przychodowe, to obligacje, które uprawniają obligatariusza do zaspokojenia wynikających z nich roszczeń – z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta – z całości albo części:

 • przychodów lub majątku przedsięwzięć, które zostały sfinansowane w całości albo części ze środków uzyskanych z emisji obligacji,

lub

 • przychodów z innych przedsięwzięć określonych przez emitenta

Przez „przedsięwzięcie” należy rozumieć jako określony cel gospodarczy, dla sfinansowania którego emitowane są obligacje.

„Majątek przedsięwzięcia” to majątek nabyty lub wytworzony dla realizacji powyższego celu ze środków uzyskanych w wyniku emisji obligacji.

Natomiast przez „przychody przedsięwzięcia” należy rozumieć przychody uzyskane w wyniku realizacji danego celu gospodarczego, dla sfinalizowania którego doszło do emisji obligacji.

Warunki emisji obligacji przychodowych powinny dokładnie określać przedsięwzięcie oraz sposób obliczania pochodzących z niego przychodów, a ponadto wskazywać w odniesieniu do jakiej części przychodu lub majątku przedsięwzięcia obligatariuszom przysługuj pierwszeństwo zaspokojenia swoich roszczeń.

Ograniczenie odpowiedzialności emitenta

Jak już wskazano na wstępie, obligacje przychodowe stanowią jedyny rodzaj obligacji pozwalający emitentowi na ograniczenie swojej odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z obligacji.  

Odpowiedzialność emitenta może zostać ograniczona do:

 • kwoty przychodów

lub

 • wartości majątku danego przedsięwzięcia.

Jest to prawo, z którego emitenta nie musi skorzystać. Fakt skorzystania z tego prawa musi zostać ujawniony w treści warunków emisji.

Zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy

Prawo obligatariusza do zaspokojenia swoich roszczeń z obligacji z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta nie ma charakteru bezwzględnego. Roszczenia z obligacji nie maja bowiem pierwszeństwa przed:

 • należności zabezpieczonych hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim,
 • należności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystających z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu.

– jeżeli rzeczone zabezpieczenia powstały przed datą emisji obligacji.

Emitent jest zobowiązany poinformować o istnieniu powyższych zabezpieczeń w warunkach emisji.

Co ważne, emitent nie może zbywać ani obciążać składników majątkowych przedsięwzięcia, chyba że dokonuje tego w ramach prawidłowej gospodarki, nie powodując przy tym istotnego zmniejszenia wartości przedsięwzięcia.

Z kolei wierzytelności tworzące przychody, do których obligatariuszom przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia, nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia zastawem, jak i nie mogą zostać zbyte.

Kto może wyemitować obligacje przychodowe?

Obligacje przychodowe pomogą być emitowane wyłącznie przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub związek tych jednostek;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego;
 • Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569 i 695);
 • spółkę zależną, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju;
 • spółkę akcyjną albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego posiadają same lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego lub innym związkiem tych jednostek akcje albo udziały w liczbie, która zapewnia im więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, o ile głównym przedmiotem działalności spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej;
 • spółkę akcyjną albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa, jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem tych jednostek, o ile umowa została zawarta na okres co najmniej równy okresowi zapadalności obligacji;
 • spółkę akcyjną, która na podstawie upoważnienia ustawowego lub koncesji albo zezwolenia będzie wykonywać zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności obligacji;
 • będąca podmiotem, o którym mowa w art. 2 pkt 1-3, spółkę, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, o której mowa w art. 1a ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 72 i 278).

Pozostałe rodzaje obligacji

Obligacje wieczyste
Obligacje podporządkowane 

obligacje przychodowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*