Obligacje wieczyste

Obligacje wieczyste

Obligacje wieczyste to nowy rodzaj obligacji przewidziany w ustawie o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. Tego typu obligacje mają długą historię sięgającą aż XVIII wieku i występuje na rozwiniętych rynkach finansowych. Niemniej, do tej pory obligacje wieczyste nie występowały w polskim obrocie prawnym, gdyż ich emisja przez w świetle dotychczasowych przepisów była niedopuszczalna.

Czym są obligacje wieczyste?

Obligacje wieczyste (perpetual bonds), zwane też konsolami, to obligacje niepodlegające wykupowi. Wynikające z nich świadczenie polega na wypłacaniu obligatariuszowi jedynie należności ubocznych w postaci odsetek przez czas nieokreślony, czyli do końca ich istnienia.

Wymagalność obligacji wieczystych

Ustawa przewiduje wyjątki od powyższej zasady i określa zdarzenia, których zaistnienie skutkuje postawieniem rzeczonych obligacji w stan wymagalności.

Zgodnie z treścią Art. 75. 1. Nowej ustawy o obligacjach: „Obligacje wieczyste stają się wymagalne w przypadku:
1) ogłoszenia upadłości albo otwarcia likwidacji emitenta;
2) zwłoki emitenta w wypłacie wynikających z obligacji świadczeń pieniężnych przysługujących obligatariuszom.”

Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku gdy emitent w warunkach emisji postanowi, iż obligacje wieczyste są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składniki funduszy własnych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, oraz wyemitowane obligacje zostały zaliczone do takich funduszy, zwłoka emitenta w wypłacie odsetek nie skutkuje powstaniem wymagalności obligacji.

Ponadto sam emitent może w warunkach emisji wskazać inne przypadki, w których obligacje wieczyste stają się wymagalne, lub zastrzec sobie prawo ich wykupu. Przy czym obligacje wieczyste nie mogę być wykupione wcześniej niż po upływie 5 lat od daty ich emisji. Zastrzeżenie, to oczywiście nie odnosi się do przypadków ich wymagalności przewidzianych w samej ustawie o obligacjach.

Terminy i sposoby wykupu obligacji wieczystych

Terminy i sposoby wykupu obligacji w każdym z powyższych przypadków (tj. zarówno tych przewidzianych w samej ustawie, jak i przez emitenta) należy wskazać w warunkach ich emisji. Ustawa o obligacjach nie reguluje już tej kwestii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*