Kowenanty obligacyjne

Obligacyjne kowenanty Kowenanty obligacyjne to klauzule zawarte w treści warunków emisji obligacji, które mają za zadanie dodatkowo zabezpieczyć interes obligatariuszy. Ich naruszenie przez emitenta zazwyczaj rodzi po stronie obligatariuszy prawo do żądania przedterminowego wykupu obligacji.

Obligacyjne kowenanty mogą nakazywać lub zakazywać emitentowi podejmowanie określonych działań celem utrzymywania jego zdrowej sytuacji finansowej i zmniejszyć ryzyko utraty płynności pod rygorem żądania natychmiastowego wykupu obligacji. Ma to na celu umożliwić obligatariuszom szybkie i bezproblemowe wyjście z inwestycji w razie wzrostu związanego z nią ryzyka, a zwłaszcza pojawienia się objawów wskazujących na możliwość bankructwa emitenta.

W związku z powyższym najczęściej dotyczą one wskaźników finansowych odnoszących się do stopnia zadłużenia, płynności oraz rentowności emitenta. W praktyce można spotkać się z zakazem wypłaty lub ograniczeniem wysokości dywidendy, zakazem zaciągania nowych zobowiązań, nakazem powstrzymania się od rozszerzania prowadzonej działalności oraz obowiązkiem ustanowienia określonego zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy.

Z punktu widzenia interesu obligatariuszy za szczególnie ważny kowenant należy uznać tzw. cross-default. Daje on bowiem prawo żądania natychmiastowego wykupu obligacji już w przypadku naruszenia przez emitenta warunków wykupu innych serii obligacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*