Przedawnienie roszczeń z obligacji

Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą, roszczenia wynikające z obligacji, podobnie jak inne roszczenia majątkowe, ulegają przedawnieniu. Terminy przedawnienia określone w Kodeksie cywilnym nie mają jednak zastosowania do roszczeń z obligacji. Ustawa o obligacjach zawiera bowiem własne przepisy regulujące tą kwestie. Czytaj dalej Przedawnienie roszczeń z obligacji

Kto może zostać administratorem hipoteki?

Administrator hipoteki to bardzo odpowiedzialna funkcja, która wymaga od podmiotu ją sprawującego odpowiedniej wiedzy i kompetencji. Przepisy ustawy o obligacjach nie wprowadzają jednak żądnych wymogów w tym zakresie. Nie wprowadzają one też jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów mogących sprawować funkcję Czytaj dalej Kto może zostać administratorem hipoteki?

Zmiany w zakresie emisji obligacji

Dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie emisji obligacji korporacyjnych. Wpłyną one zarówno na podniesienie kosztów emisji, jak i wydłużeniu czasu potrzebnego do jej przeprowadzenia. Niewątpliwie spowoduje to spadek atrakcyjności tej formy finansowania. Obowiązkowa Czytaj dalej Zmiany w zakresie emisji obligacji

Administrator hipoteki – prawa i obowiązki

Administrator hipoteki to niezwykle ważna instytucja przewidziana przepisami ustawy o obligacjach. Wykonuje on bowiem prawa i obowiązki obligatariuszy, których roszczenia w stosunku do emitenta zostały zabezpieczone hipoteką na nieruchomości. W związku z powyższym wpis w księdze wieczystej obciążonej hipoteką nieruchomości Czytaj dalej Administrator hipoteki – prawa i obowiązki

Obligacje zabezpieczone na nieruchomości

Obligacje zabezpieczone na nieruchomości, bez względu czy należącej do samego emitenta, czy też do innego podmioty, stanowią najbezpieczniejszą formę inwestycji w obligacje korporacyjne. Hipoteka ustanowiona na rzecz obligatariuszy daje bowiem najwyższy stopień zabezpieczenia ich roszczeń i w zasadzie gwarantuje odzyskania Czytaj dalej Obligacje zabezpieczone na nieruchomości

Zmiana warunków emisji obligacji

Jak już wskazywałem w poprzednim wpisie warunki emisji określają treść stosunku prawnego łączącego emitenta i obligatariuszy. Przy czym owa treść może ulec zmianie wraz ze zmianą treści warunków emisji, która jest dopuszczalna nawet już po przeprowadzeniu emisji. Co więcej nie Czytaj dalej Zmiana warunków emisji obligacji

Czym są warunki emisji obligacji?

Warunki emisji obligacji stanowią bardzo waży dokument sporządzany przez emitenta, z którego treścią powinien zapoznać się każdy inwestor przed nabyciem obligacji. Określa on bowiem nie tylko świadczenia wynikające z obligacji i sposób ich realizacji, ale co ważniejsze również podstawowe dane Czytaj dalej Czym są warunki emisji obligacji?

Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe to jedyny rodzaj obligacji pozwalający na wyłączenie odpowiedzialności emitenta całym majątkiem za roszczenia obligatariuszy. Z drugiej strony w większym stopniu zabezpieczają interesy obligatariuszy, albowiem przyznają prawo do zaspokojenia wynikających z nich roszeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta. Czytaj dalej Obligacje przychodowe

Przebieg przyspieszonego postępowania układowego

Jak już wiadomo w dniu 02 maja 2018 r. zarząd Getback S.A. złożył wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. W związku z licznymi zapytaniami czytelników bloga w dzisiejszym wpisie przedstawiam w zarysie przebieg przyspieszonego postępowania układowego.