Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy

Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy możliwe jest jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Informacje na temat porządku obrad powinny zaś znaleźć się w już ogłoszeniu o zgromadzeniu obligatariuszy.

Każda obligacja daje prawo do jednego głosu. Obligatariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Należy przy tym zaznaczyć, że udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zasady ogólne podejmowania uchwał

Stosowanie do treści przepisów art. 65 ust. 3 ustawy o obligacjach, uchwały zgromadzenia obligatariuszy co do zasady podejmowane są bezwzględnej większości głosów. Przy czym warunki emisji mogą ustanowić surowsze zasady. W szczególności ich treść może wskazywać sprawy, w których podjęcie uchwały będzie wymagało zgody wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu. 

Należy zaznaczyć, że ustawa o obligacjach nie wskazuję co należy rozumieć przez „bezwzględną większość głosów”. Niemniej posiłkując się przepisami Kodeksu spółek handlowych przyjmuje się, że bezwzględna większość głosów oznacza więcej nie połowę głosów oddanych. Przez głos oddany rozumie się natomiast zarówno głosy „za” i „przeciw”, jak i „wstrzymujące się”.

Ponadto przepisy przewidują pewną szczególną kategorię spraw, w których podjęcie uchwały poddane zostało surowszym zasadą.

Zmiana postanowień kwalifikowanych warunków emisji

Zgodnie z przepisami art. 49 ustawy o obligacjach do postanowień kwalifikowanych należą te postanowienia warunków emisji, które dotyczą:

  • wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania,
  • terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń,
  • zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne,
  • wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji,
  • zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy

Uchwała w sprawie zmiany rzeczonych postanowień wymagają 3/4 głosów. Przy czym w przypadku obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu wymagana jest zgody wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu obligatariuszy.

Zmiana wartości nominalnej obligacji

Uchwała w sprawie obniżenia wartości nominalnej obligacji wymaga zgody wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu.

Zaskarżenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Każdy obligatariusz, który nie zgadza się z treścią uchwały podjętej przez zgromadzenie ma prawo wystąpić do sądu o:

  • uchylenie uchwały (art. 70 ustawy o obligacjach) – więcej na ten temat TUTAJ
  • stwierdzenie nieważności uchwały (art. 71 ustawy o obligacjach) – więcej na ten temat TUTAJ

Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*