Przebieg przyspieszonego postępowania układowego

Jak już wiadomo w dniu 02 maja 2018 r. zarząd Getback S.A. złożył wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. W związku z licznymi zapytaniami czytelników bloga w dzisiejszym wpisie przedstawiam w zarysie przebieg przyspieszonego postępowania układowego.

Rozpoznanie wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego jest rozpoznawany przez sąd na posiedzeniu niejawnym wyłącznie na podstawie dołączonych do niego dokumentów. Rozpoznanie wniosku powinno nastąpić w terminie tygodnia licząc od daty jego złożenia. Przy czym należy zaznaczyć, że jest to jedynie tzw. termin instrukcyjny, który w praktyce często jest przekraczany.

Złożenie planu restrukturyzacyjnego i spisów wierzytelności

W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:

1) plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika;
2) spis wierzytelności;
3) spis wierzytelności spornych.

Powyższy termin nie podlega przedłużeniu, jednakże sędzia-komisarz może wyrazić zgodę na złożenie powyższych dokumentów w późniejszym czasie.

Jeżeli od dnia sporządzenia powyższych spisów zaistnieją okoliczności wymagające ich uaktualnienia, nadzorca sądowy składa na zgromadzeniu wierzycieli aktualny spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.

Zgromadzenie wierzycieli

Niezwłocznie po złożeniu w sądzie przez nadzorcę sądowego wyżej wymienionych dokumentów, sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

O terminie zgromadzenia wierzycieli sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenia co do treści przepisów dot. m.in. warunków podjęci uchwały w przedmiocie przyjęcia układu.

Nie doręcza się wierzycielom planu restrukturyzacyjnego, z którym można zapoznać się w sekretariacie sądu.

Stwierdzenie przyjęcia układu

Po głosowaniu sędzia-komisarz wydaje na zgromadzeniu wierzycieli postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu.

Więcej na temat odrębności w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec emitentów obligacji TUTAJ

Przebieg przyspieszonego postępowania układowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*