Przebieg zgromadzenia obligatariuszy

Przebieg zgromadzenia obligatariuszy co do zasady określają przepisy ustawy o obligacjach. Dodatkowo może on zostać uregulowany w warunkach emisji. Przy czym postanowienia warunków emisji nie mogą wyłączać lub ograniczać regulacji ustawowych.

Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego

Zgromadzenie obligatariuszy otwiera członek organu zarządzającego emitenta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. Jeżeli natomiast zgromadzenie wierzycieli zostało zwołane na mocy uposażenia udzielonego przez sąd rejestrowy (tj. w trybie art. 50 ust. 4 uo; więcej na ten temat TUTAJ), otwiera je obligatariusz wskazany przez rzeczony sąd.

Obrady prowadzone są przez przewodniczącego, którego wybiera się spośród uczestników zgromadzenia obligatariuszy – o tym kto może uczestniczyć w zgromadzeniu przeczytasz TUTAJ.

Należy przy tym zaznaczyć, że przewodniczący – bez zgody zgromadzenianie może zmieniać kolejności spraw objętych porządkiem obrad, a co za tym idzie nie ma on większego wpływu na przebieg zgromadzenia obligatariuszy. .

Lista obecności

Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego sporządzana jest lista obecności, którą następnie wykłada się do wglądu podczas obrad zgromadzenia.

Lista ta podpisywana jest przez przewodniczącego i powinna zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę obligatariusza;
  • liczbę obligacji posiadanych przez obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.

Istnieje możliwość sprawdzenia rzetelności listy obecności przez wybraną w tym celu trzyosobową komisję i w razie potrzeby uzupełnienia lub sprostowania jej treści. Przy czym może dojść do tego jedynie na wniosek obligatariusza lub obligatariuszy posiadających przynajmniej 1/10 nominalnej wartości obligacji reprezentowanych na zgromadzeniu. Należy zaznaczyć, że wnioskodawcy mają prawo wyboru co najmniej jednego członka komisji.

Udział w zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Jeżeli warunki emisji tego nie zabraniają, obligatariusze mogą brać udział w zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Przy czym o wprowadzeniu takiej możliwości w odniesieniu do uczestnictwa w danym zgromadzeniu obligatariuszy decyduje emitent zwołując zgromadzenie.

Udział w zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej obejmuje m.in.:

  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich uczestników, w ramach której istnieje możliwość wypowiadania się w toku obrad
  • wykonywanie prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia

Udział obligatariuszy w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie tym wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do prawidłowej identyfikacji obligatariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji.

Przerwa w obradach

Za zgodną wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu może zostać zarządzona przerwa w obradach. Obrady mogą być przerywane wielokrotnie, jednakże łączna długość przerwy nie może przekroczyć 30 dni.

Ważność zgromadzenia

Aby zgromadzenie obligatariuszy było ważne musi uczestniczyć w nim co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji. Warunki emisji mogą przewidywać surowsze wymogi.

Celem umożliwienia zbadania ważności zgromadzenia, emitent ma obowiązek złożyć na zgromadzeniu obligatariuszy oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji. O tym czym jest skorygowana łączna wartość nominalna obligacji przeczytasz TUTAJ.

Przebieg zgromadzenia obligatariuszy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*