Przedawnienie roszczeń z obligacji

Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą, roszczenia wynikające z obligacji, podobnie jak inne roszczenia majątkowe, ulegają przedawnieniu. Terminy przedawnienia określone w Kodeksie cywilnym nie mają jednak zastosowania do roszczeń z obligacji. Ustawa o obligacjach zawiera bowiem własne przepisy regulujące tą kwestie.

Ogólne zasady przedawnienia

Zgodnie za przepisami art. 117 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast przedawnienie skutkuje tym, że dłużnik może uchylić się od zaspokojenia wierzyciela, o ile wcześniej nie zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Upraszczając, przedawnione roszczenie wierzyciel może dochodzić przed sądem oraz w toku postępowania egzekucyjnego jedynie gdy nie sprzeciwi się temu dłużnik.

Stosowanie do treści art. 118 Kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. odsetki) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Przy czym koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Terminy przedawnienia wynikające z przywołanego powyżej art. 118 Kodeksu cywilnego maja zastosowanie jedynie jeżeli przepisy szczególny nie stanowią inaczej. Rzeczone przepisy szczególne znajdziemy natomiast m.in. w ustawie o obligacjach (art. 14).

Termin przedawnienia obligacji

Przepisy art. 14 ustawy o obligacjach przewidują jeden wspólny termin przedawnienia dla wszystkich roszczeń wynikających z obligacji, który wynosi 10 laty.

Dotycz on zarówno należności głównej (kwoty wykupu), jak i odsetek (kuponów).

Data rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia

Ustawa o obligacjach wprowadza szczególne rozwiązania jedynie w odniesieniu do długości terminu przedawnienia. Oznacza to, że pozostałe przepisy Kodeksu cywilnego regulujące instytucje przedawnienia – dotyczące m.in. biegu przedawnienia – będą miały zastosowanie również do roszczeń z obligacji.

W związku z powyższym zastosowanie będą miały przepisy art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przedawnienie rozpoczyna swój bieg w dniu, w którym to roszczenie stało się wymagalne. Wymagalność roszczenia oznacza natomiast stan, w którym wierzyciel może żądać realizacji roszczenia z godnie z treścią stosunku prawnego, z którego ono wynika.

Upraszczając, roszczenie staje się wymagalne z upływem ostatniego dnia terminu przewidzianego do dokonania zapłaty.

Przedawnienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*