SŁOWNICZEK POJĘĆ

Zgłębiając tematykę obligacji korporacyjnych na pewno spotykasz się z wieloma nieznanymi dotąd pojęciami. Dlatego też, aby ułatwić Ci zrozumienie zagadnień związanych z obligacjami korporacyjnymi, a zwłaszcza treści wpisów publikowanych na blogu, przygotowałem słownik zawierający definicje najważniejszych i najczęściej występujących pojęć.

Catalyst

system autoryzacji i obrotu instrumentami finansowymi, prowadzony na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Default obligacji

niewypłacenie odsetek lub wartości nominalnej obligacji w terminie wykupu.

Data zapadalność obligacji/ termin wykupu

data, w której emitent zobowiązany jest wykupić obligacje.

Dematerializacja

pozbawienie papieru wartościowego formy dokumentu, poprzez zarejestrowanie ich w depozycie papierów wartościowych. Więcej na temat dematerializacji obligacji TUTAJ.

Depozyt papierów wartościowych

prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub spółkę, której przekazał on wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych, system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego przepisami ustawy.

Emitent

podmiot, który wyemitował i zbył obligacje a tym samym zobowiązał się do spełnienia określonego w nich świadczenia.

Hipoteka

ograniczone prawo rzeczowe uregulowane w ustawie z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece. Obciążenie nieruchomości hipoteką umożliwia wierzycielowi (np. obligatariuszowi) zaspokojenie z niej swojej wierzytelności (np. wynikającej z nabytych obligacji), bez względu na to czyją jest własnością, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi jej właściciela.

Kowenanty

dodatkowe zobowiązania emitenta określone w warunkach emisji obligacji. Więcej na ich temat TUTAJ

Kupon

odsetki naliczane od wartości nominalnej obligacji i wypłacane w terminie określonym w warunkach emisji. Nie występują przy obligacjach zerokuponowych.

Obligacje korporacyjne

papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Przez obligacje emitowane w serii rozumie się obligacje reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Więcej na ich temat TUTAJ.

Obligatariusz

właściciel obligacji.

Przedterminowy wykup obligacji

wykup obligacji dokonywany przed pierwotną datą zapadalności obligacji.

Rolowanie obligacji

częściowa lub całkowita zamiana obligacji serii podlegającej wykupowi na obligacje z nowo wyemitowanej serii. Stosowane celem odroczenia terminu wypłaty należności obligatariuszom.

Warunki emisji

dokument sporządzony przez emitenta określający świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy. Więcej na ich temat TUTAJ.

Wartość nominalna obligacji

wartość (cena) przypisana do każdej obligacji z danej emisji, którą emitent zobowiązuje się wypłacić obligatariuszowi. Jest ona stała w całym okresie do wykupu obligacji. Od tej wartości nalicza się odsetki.

Świadectwo depozytowe

dokument potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści (w tym z obligacji), które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Wystawiany jest na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych przez podmiot prowadzący ten rachunek. Więcej na jego temat TUTAJ.

Zgromadzenie obligatariuszy

organ reprezentujący ogół obligatariuszy uprawnionych z obligacji danej serii lub z obligacji objętych tym samym kodem w rozumieniu art. 55 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Więcej na ten temat TUTAJ.

Zastaw rejestrowy

ograniczone prawo rzeczowe uregulowane w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Ustanawiane na ruchomościach oraz niektórych prawach zbywalnych, np. akcjach lub wierzytelnościach.