Tryb emisji obligacji korporacyjnych

Tryb emisji obligacji korporacyjnych jest sposobem oferowania ich nabycia. Zgodnie z treścią art. 33 ustawy o obligacjach emisja może nastąpić albo w trybie publiczny (oferta publiczna papierów wartościowych), albo niepublicznym. Ustalając tryb danej emisji należy brać pod uwagę całokształt czynności podejmowanych przez emitenta w celu przedstawienia informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o nabyciu obligacji.

Publiczna emisja obligacji

Sama ustawa o obligacjach nie definiuje trybu publicznego. Odsyła bowiem do przepisów art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Treść rzeczonego rozporządzenia TUTAJ.

O tym czy mamy do czynienia z emisją publiczną obligacji nie decyduje sama uchwałą emitenta, ale czynności jakie on podejmuje – bez względu na ich formę i środek przekazu – celem komunikacji z potencjalnymi nabywcami. Żadne inne czynności emitenta nie mają znaczenia przy ocenie trybu emisji. Co więcej na tryb emisji nie wpływa nawet naruszenie przepisów regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych.

Publiczna oferta będzie miała miejsce zawsze w sytuacji gdy:

  1. emitent wyraża wolę zbycia obligacji;
  2. potencjalni nabywcy otrzymali informację o oferowaniu obligacji;
  3. zostały wskazane warunki nabycia obligacji.

Należy przy tym podkreślić, że nie istniej już próg liczby odbiorców, po przekroczeniu którego dopiero mamy do czynienia z ofertą publiczna. Wystarczającym jest już, że będzie ich co najmniej dwóch. Bez znaczenia jest też ostateczna liczba nabywców oferowanych obligacji.

Niepubliczna emisja obligacji

Trybem niepublicznym będzie natomiast proponowanie nabycia obligacji w każdy inny sposób niż w trybie publicznym. Przy czym biorąc pod uwagę na bardzo szeroką definicję „oferty publicznej papierów wartościowych” zawartej w rzeczonym rozporządzeniu, w zasadzie niemożliwym jest oferowanie obligacji w innym trybie niż publiczny. Chyba, że oferta będzie kierowana wyłącznie do jednego podmiotu.

Tryb emisji obligacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*