Uboat-Line nie wykupi już swoich obligacji

uboat-line
Uboat-line

Zgodnie z treścią komunikatu zarządu Uboat-Line z dnia 28 lutego 2015 r., w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki.

Przyczyny złożenia wniosku o upadłość Uboat-Line

Jak wskazano w komunikacie, wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Uboat-line został złożony w dniu 27 lutego 2015 r. przez samą spółkę. Przyczynę złożenia rzeczonego wniosku stanowi „stan niewypłacalności zaistniał w szczególności w rezultacie powstania stanu wymagalności zobowiązań dłużnika z tytułu zaciągniętych kredytów. Spółka otrzymała z banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu kredytu w rachunku bieżącym. Wskazaną przez bank przyczyną wypowiedzenia kredytów są zaległości w obsłudze kredytów, oraz utrata zdolności kredytowej i zagrożenie niewypłacalnością. Łączna suma zadłużenia dłużnika postanowionego w stan natychmiastowej wymagalności na skutek złożenia przez bank ww. oświadczeń o wypowiedzeniu wynosi 1.463.233,08 złotych.” Stan niewypłacalności Uboat-Line ma mieć charakter trwały.

W rzeczonym komunikacie Uboat-line przyznało jednocześnie, że doszło wcześniej do naruszenia warunków emisji obligacji serii B (UBT0415) i C (UBT0915). „Wymagalność zobowiązań z wyemitowanych obligacji powstała przedterminowo, w rezultacie sprzedaży przez akcjonariusza Pana Grzegorza Misiąga, dotychczasowego głównego akcjonariusza Spółki, akcji w Spółce. Sprzedaż akcji nastąpiła w dniu 29 stycznia 2015 roku, o czym Spółka została poinformowana przez strony transakcji w wykonaniu obowiązków informacyjnych ciążących na akcjonariuszach spółki publicznej.”
Źródło

Dotychczasowa działalność Uboat-Line

Uboat-line specjalizuje się ona w organizacji i wsparciu transportu promowego, samochodowego, morskiego, lotniczego, autobusowego, a ponadto pracuje nad rozwiązaniami dla transportu kolejowego.

Działalność spółki skoncentrowana jest przede wszystkim „na wyszukiwaniu i rezerwacji połączeń promowych, które realizowane są na trasach morskich basenu Morza Bałtyckiego, Północnego, Śródziemnego i Adriatyku. Za pośrednictwem Uboat Line klienci mogą zarezerwować m.in. miejsca na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych popularnych portów.”
Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*