Uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy

Uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy nie zawsze będzie przysługiwało posiadaczowi obligacji. Aby skorzystać z tego prawa należy bowiem uczynić zadość określonym w ustawie wymogom formalnym. Ponadto pewien krąg obligatariuszy został w ogóle pozbawiony tego prawa.

Podmioty uprawnione do uczestnictwa z zgromadzeniu obligatariuszy

Co do zasady w zgromadzeniu obligatariuszy może uczestniczyć każdy właściciel obligacji (obligatariusz). Niemniej warunkiem uczestnictwa jest spełnienie warunków formalnych określonych przepisami art. 55 ustawy o obligacjach.

Rzeczone warunki formalne, które należy spełnić aby móc uczestniczyć w zgromadzeniu, różnią się w zależności miejsca ich zapisu albo zarejestrowania.

  • Obligacje zapisane w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

– prawo uczestnictwa w zgromadzeniu uzależnione od złożenia emitentowi zaświadczenia wystawionego przez agenta emisji, potwierdzającego , że obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to zaświadczenie albo jego zwrotu przed upływem terminu ważności.

  • Obligacje zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

– prawo uczestnictwa w zgromadzeniu uzależnione od złożenia emitentowi świadectwa depozytowego, o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (więcej na jego temat TUTAJ)

Wskazane powyżej dokumenty powinny zostać złożone u emitenta na co najmniej 7 dni przed terminem zgromadzenia obligatariuszy i nie mogą zostać odebrane przed jego zakończeniem.

Podmioty nieuprawnione do uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy

Do uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy nie są uprawnieni posiadacze obligacji, którzy wchodzą w skład grupy kapitałowej emitenta w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości.

Rzeczone przepisy definiują grupę kapitałową jako jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi.

Przez jednostkę dominującą – zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości – rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, a w szczególności:

  1. posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
  2. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
  3. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub
  4. będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba, że inna jednostka lub osoba, ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c, lub e, lub
  5. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu albo umowy tej jednostki zależnej.

Natomiast jednostką zależną będzie jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą (art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy o rachunkowości).

Powyższe rozwiązanie ma na celu ochronę interesów obligatariuszy mniejszościowych przed ewentualnymi nadużyciami ze strony podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta.

Należy przy tym zauważać, że w sytuacji nabycia przez powyższe podmioty całości emisji obligacji, nie będzie możliwym przeprowadzenie zgromadzenia obligatariuszy. Nawet jeżeli możliwość taka przewidują warunki emisji.

Lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa

Celem określenia kręgu obligatariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w zgromadzeniu emitent sporządza ich listę. Rzeczona lista powinna zawierać:

  • imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę obligatariusza;
  • liczbę obligacji posiadanych przez obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.

Lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu udostępniana jest następnie w siedzibie emitenta przez co najmniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem zgromadzenia. Każdy obligatariusz – również ten, który nie zgłosił swego udziału – ma też prawo zapoznać się z jej treścią oraz otrzymać jej odpis. Co istotne odpis listy można otrzymać nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*