Zgromadzenie obligatariuszy – czym jest?

Zgromadzenie obligatariuszy jest stosunkowo nową instytucją, albowiem została wprowadzona do polskiego porządku prawnego dopiero ustawą o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. W praktyce obrotu zgromadzenie obligatariuszy można było wprawdzie spotkać również pod rządami wcześniejszej ustawy. Niemniej nie podlegało ono wówczas jakiejkolwiek regulacji ustawowej.

Czym jest zgromadzenie obligatariuszy?

Zgromadzenie obligatariuszy stanowi reprezentację ogółu obligatariuszy uprawnionych z obligacji danej serii lub z obligacji objętych tym samym kodem w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 46 uo). Przy czym jest ono instytucją fakultatywna. O jego istnieniu decyduje bowiem wyłącznie emitent w warunkach emisji (art. 47 uo).

Funkcja zgromadzenia obligatariuszy

Podstawowym zadaniem zgromadzenia obligatariuszy jest podejmowanie uchwał mających za przedmiot zmianą warunków emisji.

Uchwała zgromadzenia obligatariuszy może dotyczyć tzw. postanowień kwalifikowanych warunków emisji, jak i niekwalifikowanych postanowień warunków emisji (art. 49 uo)

Postanowienia kwalifikowane warunków emisji dotyczą:

  1. wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania,
  2. terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń,
  3. zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne,
  4. wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji,
  5. zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy.

Postanowienia niekwalifikowane warunków emisji dotyczą wszelkich innych kwestii związanych z emisją obligacji. Przy czym aby ich zmiana uchwałą była możliwa muszą na to zezwalać warunki emisji obligacji.

Zwoływanie zgromadzenia obligatariuszy i jego przebieg

Wpis na temat zwoływania zgromadzenia wierzycieli znajduje się TUTAJ.
O tym jak wygląda przebieg zgromadzenia przeczytasz TUTAJ.
Uczestnictwu z zgromadzeniu obligatariuszy poświęcono wpis dostępny TUTAJ.
Natomiast dodatkowe informacje o podejmowaniu uchwał są dostępne TUTAJ.

Skuteczność uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Uchwała zgromadzenia obligatariuszy wiąże wszystkich obligatariuszy reprezentowanych przez dane zgromadzenie. Jednakże samo podjęcie uchwały nie skutkuje jeszcze zmianą warunków emisji. Dla skutecznej zmiany ich treści niezbędna jest bowiem zgoda samego emitenta (art. 67 ust. 1 uo).

Emitent ma siedem dni – licząc od daty zakończenia zgromadzenia obligatariuszy – na złożenie oświadczenie o zgodzie lub braku zgody. Rzeczone oświadczenie powinno zostać opublikowane na stronie internetowej emitenta. Brak publikacji oznacza brak zgody na zmianę warunków emisji (art. 67 ust. 1 uo).

Zaskarżenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Każdy obligatariusz, który nie zgadza się z treścią uchwały podjętej przez zgromadzenie ma prawo wystąpić do sądu o:

  • uchylenie uchwały (art. 70 uo) – więcej na ten temat TUTAJ
  • stwierdzenie nieważności uchwały (art. 71 uo) – więcej na ten temat TUTAJ

zgromadzenie obligatariuszy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*