Zmiana warunków emisji obligacji

Jak już wskazywałem w poprzednim wpisie warunki emisji określają treść stosunku prawnego łączącego emitenta i obligatariuszy. Przy czym owa treść może ulec zmianie wraz ze zmianą treści warunków emisji, która jest dopuszczalna nawet już po przeprowadzeniu emisji. Co więcej nie zawsze wymaga ona zgody obligatariuszy.

Sposoby zmiany warunków emisji

Zmiana warunków emisji obligacji może nastąpić w trzech trybach:

  • uchwały zgromadzenia obligatariuszy
  • jednobrzmiącego porozumienia zawartego przez eminentna z każdym obligatariuszem
  • jednostronnej decyzji emitenta

Zmiana warunków emisji w drodze uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Podstawowym trybem zmiany warunków emisji jest uchwałą podjęta przez zgromadzenie obligatariuszy. Przy czym wymagana jest tu również zgoda samego obligatariusza.

O tym czym jest zgromadzenie obligatariuszy przeczytasz więcej TUTAJ.

Natomiast informacje o procedurze podejmowania uchwał znajdziesz TUTAJ.

Jednobrzmiące porozumienie emitenta z każdym obligatariuszem

Zmiana warunków emisji może zostać dokonana także w drodze zawierania przez emitenta z każdym obligatariuszem jednobrzmiących porozumień. W takim przypadku nie ma potrzeby zwoływania zgromadzenia obligatariuszy. .

Przy czym aby można było dokonać zmiany warunków emisji w tym trybie muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • porozumienie musi zostać zawarte z każdym obligatariuszem bez wyjątku
  • każde z zawartych porozumień musi mieć identyczną treść.

W związku z powyższym, w przypadku większej liczby obligatariuszy taka procedura może być bardzo żmudna i czasochłonna. Co więcej, wyłamanie się i sprzeciw choćby jednego obligatariusza przekreśla możliwość dokonania zmian warunków emisji w tym trybie. 

Jednostronna zmiana warunków emisji przez emitenta

W wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają możliwość jednostronnej zmiany warunków emisji przez samego emitenta – bez zgody, czy też udziału obligatariuszy.

Powyższy tryb może dotyczyć wyłącznie zmiany postanowień o charakterze technicznym, które nie maja w zasadzie wpływu na treść praw i obowiązków obligatariuszy, tj.:

  • zmiany podmiotu pełniącego funkcje administratora hipoteki lub administratora zastawu (więcej na ich temat TUTAJ)
  • zmiany wynikających z działań mających na celu ustanowienie przez emitenta dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji.

Należy przy tym zaznaczyć, że warunki emisji mogą ograniczyć lub wyłączyć możliwość zmiany ich postanowień w tym trybie.

Zmiana warunków emisji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*